VÅRT

TEAM

Jenny Baaz

Advokat / Partner

Fredrik Jorstadius

Advokat / Partner

Erik Ljunqvist

Advokat / Partner

Felicia Lundgren

Advokat

Anton Melander

Advokat / Partner

Teresia Mårdh

Advokat / Partner

Erik Ljunqvist

Advokat / Partner

Teresia Mårdh

Advokat / Partner

Joel Pälvärinne

Advokat / Partner

Johan Sundqvist

Advokat / Partner

Emma Nilsson

Biträdande jurist

Jenny är inriktad mot entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Hon arbetar främst med entreprenadtvister samt andra tvister relaterade till bygg- och fastighetsområdet. Hon biträder klienter vid processer både i allmän domstol och skiljeförfaranden. Därutöver arbetar Jenny med löpande rådgivning inom entreprenad- och fastighetsområdet.

Kompetensområden

Entreprenad- och konsultfrågor
Fastigheter
Tvistelösning

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Delphi
Notarietjänstgöring,
Göteborgs tingsrätt

Fredrik Jorstadius

Advokat/ Partner

Fredrik är specialiserad inom fastighets- och bolagsrätt. Han arbetar i synnerhet med fastighetstransaktioner och projektutveckling. Han arbetar också med frågor som rör kommersiella avtal, företrädesvis inom fastighetsbranschen, och allmänna bolagsrättsliga frågor. 

Kompetensområden

Företags- och
fastighetsöverlåtelser
Fastighetsutveckling
Bolagsrätt
Kommersiella avtal

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Delphi

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Artiklar

Inspektion av elektroniskt lagrad information i dispositiva tvistemål – särskilt om materiell edition grundad på inspektionsklausuler, Juridisk Tidskrift 2010 – 11, s. 846

Erik Ljungqvist

Advokat/ Partner

Erik arbetar med ett brett spektrum av fastighetsrättsliga frågor. Han har särskild erfarenhet av hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Erik anlitas regelbundet som ombud vid förfaranden i hyres- och arrendenämnder samt i tvister i domstolar och skiljenämnder. Han arbetar vidare med utveckling av köpcentrum och handelsplatser där Erik biträder klienter vid förvärv, markexploateringar och upplåtelser. Han har under många år föreläst om kommersiell hyresrätt vid Stockholms universitet och Fakultetskurser och håller regelbundet föredrag inom den privata sektorn.

Kompetensområden

Exploatering och markanvändning
Fastighetsöverlåtelser
Fastighetsbildning
Hyres- och arrenderätt
Tvistelösning

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Delphi
Bolagsjurist, Unibail Rodamco
Föreläsare, Central fastighetsrätt, juristlinjen Stockholms Universitet

Felicia arbetar främst med fastighetstransaktioner och projektutveckling. Hon har även erfarenhet från arbete med kommersiella nyttjanderätter såsom lokalhyra och arrende, samt från plan- och byggfrågor inom utvecklingsprojekt och bygglovstvister.

Kompetensområden

Företags- och fastighetsöverlåtelser
Fastighetsutveckling
Hyres- och arrenderätt
Plan- och byggfrågor

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Delphi

Anton Melander

Advokat/ Partner

Anton arbetar främst med fastighetstransaktioner, projektutveckling och olika typer av nyttjanderätter till fast egendom. Det transaktions- och projektutvecklingsrelaterade arbetet omfattar allt från sedvanliga fastighetsöverlåtelser till frågor avseende fastighetsbildning, plan-, exploaterings- och genomförandeavtal samt lov och myndighetstillstånd av olika slag. Antons arbete i hyresrättsliga ärenden och andra frågor kopplade till nyttjanderätter inkluderar bland annat tvister i hyresnämnd och domstol samt förhandling och upprättande av hyres- arrende- och nyttjanderättsavtal. Anton har under de senaste åren även föreläst i hyres-, arrende- och servitutsrätt vid Chalmers Tekniska Högskola.

Kompetensområden

Företags- och
fastighetsöverlåtelser
Fastigheter Hyres- och
arrenderätt
Fastighetsutveckling
Plan- och byggfrågor

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Delphi

Teresia Mårdh

Advokat/ Partner

Teresia har särskild erfarenhet av hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Teresia är även specialiserad på transaktionsjuridik, bolagsrätt och e-handelsrätt.

Kompetensområden

Hyres- och arrenderätt
Företags- och fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Fastigheter
Kommersiella avtal

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Svensk Handel Juridik
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
AstraZeneca
Notarietjänstgöring, Mölndals tingsrätt

Joel Pälvärinne

Advokat/ Partner

Joel arbetar främst med entreprenad- och konsulträtt samt allmän fastighetsrätt. Arbetet omfattar tvistelösning och löpande rådgivning inom dessa rättsområden.

Kompetensområden

Entreprenad- och konsultfrågor
Fastigheter
Tvistelösning

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Advokatfirman Victor
Akademiska Hus AB
Wistrand Advokatbyrå
Notarietjänstgöring, Göteborgs tingsrätt

Johan Sundqvist

Advokat/ Partner

Johan arbetar huvudsakligen med transaktionsjuridik och bolagsrätt. Johan biträder regelbundet klienter i fastighetsöverlåtelser och fastighetsutvecklingsprojekt, vid upprättande av aktieägaravtal och liknande. Johan biträder även klienter i plan- och byggfrågor samt fastighetsbildnings- och fastighetsregleringsfrågor, i  allmänna bolagsrättsliga frågor samt vid upprättande och förhandling av kommersiella avtal.

Kompetensområden

Företags- och fastighetsöverlåtelser
Plan- och byggfrågor
Bolagsrätt
Kommersiella avtal

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Erfarenhet

Advokatfirman Allié
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Scandinavian Airlines System (SAS) – Legal counsel (secondment)

Emma Nilsson

Biträdande jurist

Emma arbetar brett inom byråns samtliga verksamhetsområden, med fokus på fastighetstransaktioner.

Erfarenhet

Advokatfirman Allié